sobota, 9 listopada 2013

Podręcznik do edukacji interkulturowej z WebQuestem w tle

Podróżując po internecie zagłębiamy się w wielokulturową przestrzeń, w której co chwila mamy kontakt bezpośrednio lub pośrednio z osobami z innych kontynentów, kręgów kulturowych, społecznych, religijnych itp. W 2006 r. w ramach projektu InterEOL opracowano podręcznik do edukacji międzykulturowej, w którym posłużono się WebQuestem jako podstawową metodą pracy z młodymi ludźmi. Mimo upływu czasu publikacja niewiele straciła na wartości - jest jednym z niewielu polskojęzycznych publikacji, w których pokazano wielowymiarowe wykorzystanie WebQuestów.

Metoda WebQuest  może być opisywana w różnych kontekstach: interkulturowych, społecznych i metodycznych, a także fenomenologicznych - w tym przypadku odwołuje się do hermeneutyki Gadamera. Jak zauważa Marek Szafraniec z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, "to lokuje ją  w humanistycznym modelu kształcenia, który zwraca się w stronę <<rozumiejącej się humanistyki>>, która uznaje procedurę doświadczania i rozumienia za uprawniony sposób poznania naukowego, wspomagany w WebQueście technologią komunikacyjno – informacyjną. Proponuje on perspektywę rozumiejącą, interpretacyjną, jako proces odkrywania znaczeń zawartych w doświadczanej rzeczywistości."
Kulturowa różnorodność staje się prawdziwym bogactwem wówczas, gdy poszczególne podmioty z jednej strony dbają o swoje skarby, z drugiej zaś potrafią ukazywać je innym w odpowiednim świetle. Dlatego tworzenie interkulturowych strategii, programów nauczania oraz działalność wychowawcza powinny się opierać na założeniu, że im solidniejsze będą fundamenty własnej tożsamości, tym większa szansa na zbudowanie dialogu z innymi kulturami, nacjami czy religiami.
W tej międzykulturowej edukacji WebQuest może odgrywać znaczącą rolę jako metoda kształcenia. Dlatego w podręczniku szeroko omówiono tą metodę, zwracając m. in. uwagę na autorski model kształcenia oparty o WebQuest, ich właściwości i funkcje, taksonomię, źródła i ewaluację. Podręcznik jest do pobrania w zasobach Edunews.pl (PDF).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz