niedziela, 13 października 2013

Więcej o metodzie

WebQuest jako metoda wykorzystuje zainteresowanie uczniów komputerem i internetem, pozwala skierować je w kierunku dydaktyki i wykorzystać w procesie edukacyjnym. Uczy przemyślanego i konstruktywnego korzystania z zasobów internetu - wyszukiwania informacji, selekcji, wartościowania, internalizacji wiedzy i kreowania swoich własnych treści. Ma przygotować ucznia do świadomego korzystania z TIK w procesie uczenia się, do udziału w pracy i w rozrywce. 

fot. fotolia.com
Odpowiednio dobrany przez nauczyciela materiał źródłowy ma pozwolić uczniom bardziej skupić się na krytycznej analizie i wykorzystaniu informacji niż na ich szukaniu w internecie.

Istotną cechą różnicującą w stosunku do klasycznej metody projektu jest w WebQueście:
  • instrukcja umieszczona w Internecie (np. strona internetowa);
  • konieczność wykorzystania oprócz tradycyjnych źródeł informacji (np. książka, czasopismo), także (a zwykle nawet przede wszystkim) zasobów sieciowych;
  • wykorzystanie przy opracowywaniu uczniowskiego produktu cyfrowych narzędzi, np. strony WWW, bloga, narzędzi prezentacyjnych (np. Prezi), filmu wideo.
Należy pamiętać, że WebQuest nie zastępuje tradycyjnej lekcji. Jest to metoda ukierunkowana na kształtowanie nieco innych kompetencji uczniów aniżeli tych kształtowanych zwykle na lekcjach. Głównie chodzi o kompetencje społeczne - umiejętność pracy w zespole, liderowanie, negocjacyjne rozwiązywanie konfliktów oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się TIK w nauce, rozrywce, a później w pracy zawodowej. Natomiast z powodzeniem długoterminowy WebQuest może być stosowany w gimnazjum jako projekt gimnazjalny. Również nowe przedmioty, takie jak: przyroda, historia i społeczeństwo, zawarte w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego na IV etapie edukacyjnym, mogą być (a nawet powinny) z powodzeniem realizowane właśnie za pomocą projektu bądź WebQuestu, ponieważ umożliwiają:

  1. wykorzystywanie TIK w procesie uczenia się;
  2. poruszanie się w przestrzeni wirtualnej;
  3. interakcje w uczeniu się z innymi uczącymi;
  4. kształtowanie umiejętności publicznego prezentowania wytworów pracy;
  5. stworzenie możliwości uzyskania informacji zwrotnej nt. swoich wytworów;
  6. realizację celów i zadań szkoły zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Z pewnością natomiast nie należy planować realizacji WebQuestu w trakcie 45-minutowej lekcji. Podobnie jak klasyczny projekt, metoda ta wymaga dłuższych jednostek czasowych na realizację. Często w szkołach po prostu przeznacza się na ten cel kilka kolejnych dni lub realizuje się WebQuesty na zajęciach pozalekcyjnych lub w ramach pracy domowej uczniów.

Fragment ten pochodzi z pierwszego kompleksowego opracowania na temat metody w języku polskim, e-poradnika dla nauczycieli pt. Metoda Webquest. Do nabycia w Edustore.eu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz